menu
zoek

Provincie Friesland

Alle plaatsen in de provincie Friesland met aantal inwoners

A
Aalsum130
Abbega120
Achlum585
Aegum35
Akkrum3.310
Akmarijp105
Alde Leie235
Aldeboarn1.520
Aldtsjerk2.915
Allingawier75
Anjum875
Appelscha4.850
Arum835
Augsbuurt85
Augustinusga1.010
B
Baard195
Baijum105
Bakhuizen1.055
Bakkeveen1.885
Balk4.080
Ballum395
Bantega650
Bears135
Beetsterzwaag3.730
Berltsum2.615
Bitgum810
Bitgummole915
Blauwhuis605
Blesdijke485
Blessum75
Blije605
Boazum335
Boelenslaan750
Boer45
Boijl890
Boksum405
Bolsward10.100
Bontebok420
Boornbergum1.830
Boornzwaag100
Bornwird115
Brantgum210
Breezanddijk160
Britsum895
Britswert100
Broek210
Broeksterwâld1.090
Buitenpost5.085
Burdaard1.075
Buren Ameland740
Burgum9.890
Burgwerd230
Burum525
C
Cornwerd85
D
Damwâld5.530
De Blesse805
De Falom245
De Hoeve165
De Knipe1.430
De Tike345
De Veenhoop255
De Wilgen660
Dearsum110
Dedgum90
Deinum1.045
Delfstrahuizen470
Dijken55
Dokkum12.830
Dongjum365
Doniaga85
Donkerbroek1.925
Drachten44.730
Drachtstercompagnie1.615
Driezum790
Drogeham1.495
Dronryp3.285
E
Earnewâld2.320
Easterein795
Easterlittens390
Eastermar2.510
Easterwierrum320
Echten Friesland245
Echtenerbrug1.005
Ee595
Eesterga45
Elahuizen360
Elsloo Friesland685
Engwierum460
Exmorra375
F
Feanwâlden3.530
Feinsum120
Ferwert1.585
Ferwoude130
Firdgum65
Fochteloo355
Follega165
Folsgare340
Foudgum75
Franeker12.810
Friens90
Frieschepalen995
G
Gaast175
Gaastmeer210
Garyp1.565
Gauw325
Gerkesklooster700
Gersloot110
Ginnum90
Goënga175
Goëngahuizen55
Goingarijp240
Gorredijk7.325
Goutum3.315
Greonterp25
Grouw5.485
Gytsjerk2.180
H
Hallum2.305
Hantum740
Hantumeruitburen65
Hantumhuizen100
Harich490
Harkema4.030
Harlingen15.904
Hartwerd100
Haskerdijken390
Haskerhorne545
Haule595
Haulerwijk3.170
Heeg2.000
Heerenveen51.119
Hegebeintum85
Hemelum2.310
Hempens135
Hemrik770
Herbaijum260
Hiaure70
Hichtum85
Hidaard120
Hieslum80
Hijum385
Hilaard250
Hindeloopen775
Hinnaard55
Hitzum225
Hollum1.205
Holwerd2.230
Hommerts600
Hoornsterzwaag1.850
Houtigehage915
Húns105
Hurdegaryp5.035
I
Idaard85
Idsegahuizum215
Idskenhuizen500
Idzega25
Iens50
IJlst2.995
Indijk120
Ingelum365
Irnsum1.295
It Heidenskip325
Itens230
J
Jannum40
Jellum145
Jelsum185
Jislum60
Jistrum570
Jonkerslân290
Jorwert240
Joure13.095
Jouswier45
Jubbega9.150
Jutrijp250
K
Katlijk605
Kimswerd435
Klooster Lidlum45
Koarnjum365
Kolderwolde40
Kollum5.750
Kollumerpomp300
Kollumerzwaag2.850
Kootstertille2.080
Kornwerderzand50
Kortehemmen160
Koudum3.345
Koufurderrige80
Kûbaard155
L
Langedijke320
Langelille135
Langezwaag1.050
Langweer1.055
Leeuwarden125.504
Legemeer30
Lekkum395
Lemmer10.395
Leons30
Lichtaard80
Lioessens310
Lippenhuizen1.325
Loënga490
Lollum250
Longerhouw50
Luinjeberd415
Luxwoude430
Lytsewierrum60
M
Makkinga1.040
Makkum3.365
Mantgum1.065
Marrum1.205
Marsum1.050
Menaam2.735
Metslawier1.645
Midlum610
Miedum50
Mildam685
Minnertsga1.740
Mirns105
Moddergat210
Molkwerum240
Morra170
Mûnein2.940
Munnekeburen170
Munnekezijl400
N
Nes Ameland1.190
Nes Dongeradeel310
Nes Heerenveen1.040
Niawier325
Nieuwebrug225
Nieuwehorne1.480
Nieuweschoot180
Nij Altoenae320
Nij Beets1.635
Nijeberkoop265
Nijega475
Nijehaske50
Nijeholtpade500
Nijeholtwolde190
Nijelamer135
Nijemirdum560
Nijetrijne140
Nijhuizum55
Nijland775
Noardburgum2.280
Noordwolde3.635
O
Oentsjerk1.935
Offingawier245
Oldeberkoop1.555
Oldeholtpade1.065
Oldeholtwolde155
Oldelamer235
Oldeouwer80
Oldetrijne210
Olterterp70
Oosterbierum565
Oosternijkerk810
Oosterstreek550
Oosterwolde9.680
Oosterzee905
Oosthem1.605
Oostrum Friesland120
Opeinde1.725
Oppenhuizen1.070
Oranjewoud1.600
Oude Bildtzijl940
Oudega Gaasterlan-Sleat270
Oudega Smallingerland1.685
Oudega Wymbritseradiel595
Oudehaske1.910
Oudehorne805
Oudemirdum1.360
Oudeschoot1.485
Oudwoude635
Ouwster-Nijega80
Ouwsterhaule345
P
Paesens190
Parrega320
Peins260
Peperga95
Piaam55
Pietersbierum145
Pingjum445
Poppenwier165
R
Raard210
Raerd640
Ravenswoud405
Readtsjerk185
Reahûs195
Reitsum125
Ried435
Rien105
Rijs180
Rinsumageast955
Rohel215
Roordahuizum980
Rotstergaast180
Rotsterhaule595
Rottevalle1.405
Rottum Friesland760
Ruigahuizen110
Ryptsjerk780
S
Sandfirden30
Schalsum145
Scharnegoutum1.475
Scharsterbrug790
Scherpenzeel Friesland310
Schettens175
Schiermonnikoog944
Schraard145
Sexbierum1.685
Sibrandabuorren350
Sibrandahûs40
Siegerswoude840
Sint Annaparochie4.905
Sint Jacobiparochie1.725
Sint Nicolaasga3.280
Sintjohannesga1.240
Skingen100
Slappeterp90
Slijkenburg230
Sloten710
Smalle Ee45
Smallebrugge20
Snakkerburen195
Sneek34.840
Snikzwaag60
Sondel405
Sonnega245
Spanga670
Spannum245
Stavoren880
Steggerda1.055
Stiens7.240
Stroobos250
Sumar1.360
Surhuisterveen5.655
Surhuizum860
Suwâld555
Swichum50
T
Teerns160
Ter Idzard135
Terband265
Terhorne745
Terkaple240
Ternaard2.200
Teroele20
Terschelling Baaiduinen945
Terschelling Formerum295
Terschelling Hee75
Terschelling Hoorn500
Terschelling Kaard340
Terschelling Kinnum2.500
Terschelling Landerum95
Terschelling Lies145
Terschelling Midsland1.305
Terschelling Oosterend140
Terschelling Striep20
Tersoal345
Terwispel1.015
Tijnje1.555
Tirns120
Tjalhuizum15
Tjalleberd840
Tjerkgaast355
Tjerkwerd290
Triemen320
Twijzel965
Twijzelerheide1.565
Tytsjerk2.245
Tzum1.100
Tzummarum1.360
U
Uitwellingerga355
Ureterp4.900
V
Veenklooster105
Vegelinsoord380
Vinkega200
Vlieland1.195
Vrouwenparochie690
W
Waaksens85
Waaxens40
Wâlterswâld890
Wânswert125
Warfstermolen130
Warga1.745
Warns700
Warstiens30
Wartena800
Waskemeer835
Weidum485
West-Terschelling2.575
Westergeest500
Westhem80
Westhoek245
Wetsens55
Wier190
Wierum280
Wijckel635
Wijnaldum485
Wijnjewoude2.055
Winsum Littenseradiel1.045
Wirdum Friesland1.045
Witmarsum1.610
Wiuwert270
Wjelsryp455
Wolsum60
Wolvega13.255
Wommels2.200
Wons275
Workum4.165
Woudsend1.705
Wyns250
Wytgaard435
Y
Ypecolsga50
Ysbrechtum680
Z
Zandhuizen335
Zurich140
Zwaagwesteinde60
Zwagerbosch540
Zweins125

Bron: CBS, dec. 2022