menu
zoek

Provincie Friesland

Alle plaatsen in de provincie Friesland met aantal inwoners

A
Aalzum125
Abbega110
Achlum535
Aegum25
Akkrum4.440
Akmarijp110
Allingawier70
Anjum915
Appelscha5.535
Arum905
Augsbuurt75
Augustinusga1.105
B
Baard185
Baijum100
Bakhuizen1.035
Bakkeveen3.960
Balk3.790
Ballum345
Bantega650
Beers Friesland120
Beetgum790
Beetgumermolen865
Beetsterzwaag5.760
Berlikum2.305
Birdaard1.070
Blauwhuis580
Blesdijke1.405
Blessum70
Blija615
Boelenslaan710
Boer50
Boijl530
Boksum365
Bolsward10.025
Bontebok440
Boornbergum1.550
Boornzwaag105
Bornwird115
Bozum325
Brantgum215
Breezanddijk45
Britsum960
Britswerd135
Broek120
Broeksterwoude1.075
Buitenpost5.190
Buren Ameland695
Burgum10.000
Burgwerd260
Burum520
C
Cornjum395
Cornwerd80
D
Damwoude5.545
De Blesse730
De Hoeve295
De Knipe1.530
De Tike330
De Valom240
De veenhoop260
De Wilgen715
Dedgum90
Deersum145
Deinum900
Delfstrahuizen395
Dijken60
Dokkum12.655
Dongjum310
Doniaga80
Donkerbroek2.470
Drachten44.605
Drachtstercompagnie1.505
Driesum835
Drogeham1.545
Dronrijp3.180
E
Echten Friesland210
Echtenerbrug1.050
Edens40
Ee660
Eernewoude375
Eesterga50
Eestrum565
Elahuizen345
Elsloo Friesland380
Engelum410
Engwierum430
Exmorra385
F
Ferwerd1.675
Ferwoude145
Finkum105
Firdgum75
Fochteloo315
Follega160
Folsgare350
Foudgum80
Franeker9.435
Friens75
Frieschepalen765
G
Gaast175
Gaastmeer225
Garijp1.585
Gauw370
Genum95
Gerkesklooster735
Gersloot120
Giekerk2.210
Goenga175
Goengahuizen70
Goingarijp260
Gorredijk7.365
Goutum2.565
Greonterp35
Grouw5.625
H
Hallum2.380
Hantum310
Hantumeruitburen70
Hantumhuizen100
Hardegarijp4.855
Harich225
Harkema3.910
Harlingen14.680
Hartwerd140
Haskerdijken325
Haskerhorne485
Haule425
Haulerwijk4.065
Heeg2.050
Heerenveen28.760
Hemelum2.325
Hempens155
Hemrik475
Hennaard55
Herbaijum205
Hiaure70
Hichtum90
Hidaard130
Hieslum75
Hijlaard55
Hijum375
Hindeloopen810
Hitzum195
Hogebeintum95
Hollum1.165
Holwerd1.495
Hommerts585
Hoornsterzwaag1.970
Houtigehage930
Huins105
I
Idaard105
Idsegahuizum180
Idskenhuizen445
Idzega30
IJlst3.215
IJpecolsga40
IJsbrechtum635
Indijk105
Irnsum1.290
It Heidenskip365
Itens250
J
Janum45
Jellum150
Jelsum215
Jislum85
Jonkerslan285
Jorwerd245
Joure13.090
Jouswier55
Jubbega9.385
Jutrijp235
K
Katlijk610
Kimswerd495
Klooster Lidlum30
Kolderwolde60
Kollum5.525
Kollumerpomp335
Kollumerzwaag2.855
Kootstertille2.205
Kornwerderzand5
Kortehemmen190
Koudum3.440
Koufurderrige70
Kubaard175
L
Langedijke290
Langelille145
Langezwaag3.375
Langweer1.060
Leeuwarden95.320
Legemeer45
Lekkum425
Lemmer10.110
Lichtaard100
Lioessens295
Lions25
Lippenhuizen935
Loenga45
Lollum270
Longerhouw50
Luinjeberd425
Lutkewierum75
Luxwoude290
M
Makkinga1.965
Makkum3.450
Mantgum1.170
Marrum1.240
Marssum925
Menaldum2.370
Metslawier875
Midlum680
Miedum50
Mildam695
Minnertsga1.640
Mirns105
Moddergat210
Molenend565
Molkwerum255
Morra175
Munnekeburen800
Munnekezijl410
N
Nes Ameland1.090
Nes Boarnsterhim95
Nes Dongeradeel300
Niawier340
Nieuwebrug155
Nieuwehorne1.465
Nieuweschoot190
Nij Beets1.080
Nijeberkoop55
Nijega505
Nijehaske65
Nijeholtpade385
Nijeholtwolde155
Nijelamer105
Nijemirdum475
Nijetrijne60
Nijhuizum45
Nijland790
Noordbergum2.285
Noordwolde5.510
O
Oenkerk1.810
Offingawier190
Oldeberkoop1.785
Oldeboorn1.470
Oldeholtpade1.530
Oldeholtwolde35
Oldelamer175
Oldeouwer80
Oldetrijne190
Olterterp90
Oosterbierum460
Oosterend Terschelling850
Oosterlittens415
Oostermeer1.290
Oosternijkerk840
Oosterstreek555
Oosterwierum335
Oosterwolde10.040
Oosterzee940
Oosthem1.545
Oostrum Friesland150
Opeinde1.670
Oppenhuizen1.095
Oranjewoud1.600
Oude Bildtzijl740
Oude Leije280
Oudega Gaasterlan-Sleat270
Oudega Smallingerland1.710
Oudega Wymbritseradiel575
Oudehaske1.950
Oudehorne855
Oudemirdum1.105
Oudeschoot1.600
Oudkerk580
Oudwoude660
Ouwster Nijega80
Ouwsterhaule370
P
Paesens230
Parrega340
Peins205
Peperga60
Piaam50
Pietersbierum60
Pingjum460
Poppingawier175
R
Raard230
Rauwerd635
Ravenswoud280
Reitsum145
Ried385
Rien130
Rijperkerk790
Rijs130
Rinsumageest955
Rohel290
Roodhuis180
Roodkerk210
Roordahuizum1.090
Rotstergaast35
Rotsterhaule330
Rottevalle1.375
Rottum Friesland665
Ruigahuizen120
S
Sandfirden15
Schalsum130
Scharnegoutum1.505
Scharsterbrug715
Scherpenzeel Friesland350
Schettens200
Schiermonnikoog930
Schingen115
Schraard190
Sexbierum1.555
Siegerswoude840
Sijbrandaburen355
Sijbrandahuis45
Sint Annaparochie4.010
Sint Jacobiparochie1.395
Sint Nicolaasga3.060
Sintjohannesga1.095
Slappeterp80
Slijkenburg35
Sloten730
Smalle Ee45
Smallebrugge15
Snakkerburen225
Sneek33.700
Snikzwaag90
Sondel390
Sonnega1.015
Spanga70
Spannum250
Stavoren915
Steggerda1.720
Stiens7.365
Stroobos260
Suameer1.435
Suawoude575
Surhuisterveen5.475
Surhuizum950
Swichum50
T
Teerns0
Ter Idzard250
Terband290
Terhorne815
Terkaple240
Ternaard1.205
Teroele30
Terschelling Baaiduinen345
Terschelling Formerum275
Terschelling Hee0
Terschelling Hoorn510
Terschelling Kaart0
Terschelling Kinnum0
Terschelling Landerum0
Terschelling Lies140
Terschelling Midsland1.290
Terschelling Oosterend135
Terschelling Seerijp0
Terwispel2.770
Terzool375
Tietjerk1.355
Tijnje1.150
Tirns100
Tjalhuizum25
Tjalleberd780
Tjerkgaast175
Tjerkwerd290
Triemen320
Twijzel1.015
Twijzelerheide1.620
Tzum955
Tzummarum1.300
U
Uitwellingerga345
Ureterp6.725
V
Veenklooster100
Veenwouden3.530
Vegelinsoord175
Vinkega140
Vlieland1.105
Vrouwenparochie540
W
Waaxens Dongeradeel45
Waaxens Littenseradeel85
Wanswerd100
Warfstermolen150
Warga1.655
Warns705
Warstiens40
Wartena960
Waskemeer550
Weidum535
Welsrijp350
West-Terschelling2.400
Westergeest510
Westhem75
Westhoek475
Wetzens65
Wier200
Wierum315
Wieuwerd270
Wijckel345
Wijnaldum480
Wijnjewoude1.205
Wijns220
Wijtgaard430
Winsum Littenseradiel1.010
Wirdum Friesland1.040
Witmarsum1.600
Wolsum60
Wolvega12.670
Wommels2.035
Wons275
Workum4.055
Woudsend1.675
Wouterswoude980
Z
Zandhuizen315
Zurich145
Zwaagwesteinde5.115
Zwagerbosch590
Zweins105

Bron: CBS, 2012